Onze school

Missie, kernwaarden en visie

Hier staan we voor!

 

Missie: ‘Wij zijn een veilige school waar je met jouw talent en ons goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen’.

Hier aan ten grondslag liggen vijf kernwaarden:
1. Professioneel
2. Samen
3. Talent
4. Betrokken
5. Kwaliteit

Veurs Voorburg wil een school zijn met een inspirerende en professionele cultuur.

De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: de zogenoemde 'erkende ongelijkheid'. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.  Ook is het een cultuur die gericht is op kwaliteit en de ontwikkeling van ieder personeelslid als professional.

Daarnaast onderkent de school het belang van de drie-eenheid: leerling-school-ouder.

School en ouder(s)/verzorger(s) dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling/hun kind.

Onze vijf kernwaarden komen tot uiting in wat we doen en geven richting aan ons gedrag in ons werk op en rond de school.

Voor het dagelijks handelen betekent dit:

1.    Voor het personeel van Veurs Voorburg:

Kernwaarden:

professioneel, samen, talent, betrokken, kwaliteit

Gedrag:

Leerlingen en ouders mogen van medewerkers van Veurs Voorburg verwachten dat ze:

·         op een kundige wijze met hun vak omgaan

·         de juiste kennis en vaardigheden hebben

·         een voorbeeldfunctie vervullen

·         de leerlingen op een zorgvuldige manier begeleiden naar een diploma

·         empathie tonen.

Door het talent van de leerlingen te benutten, wordt ernaar gestreefd het maximale uit hen te halen.

Het uitgangspunt daarbij is de professionele cultuur, waarbij ieder mens gelijkwaardig is, maar er ongelijkheid is tussen professionals.

Medewerkers reflecteren op hun eigen functioneren en streven naar kwaliteitsverbetering.

 

2.    Voor de leerlingen van Veurs Voorburg:

Kernwaarden:

professioneel, samen, talent, betrokken, kwaliteit

Gedrag:

De school mag van haar leerlingen verwachten dat ze:

·         zich volledig inzetten om de school met een diploma te verlaten

·         het maximale uit zichzelf halen

·         samenwerken met anderen

·         anderen helpen als ze daarom vragen

·         respectvol met elkaar omgaan

·         een bijdrage leveren aan de veiligheid op school.

Een leerling van Veurs Voorburg leert op school te ontdekken welke talenten hij heeft en hoe hij die talenten kan ontwikkelen. Hij is zich bewust van zijn rol in de schoolgemeenschap, staat open voor anderen en voelt zich gekend en gewaardeerd.

Een leerling met een diploma van Veurs Voorburg bezit de volgende competenties:

 • Sociaalvaardig
 • Proactief
 • Servicegericht

Deze competenties maken in de huidige tijd het verschil in de beroepsuitoefening.

  

3.    Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Veurs Voorburg:

Kernwaarden:

professioneel, samen, talent, betrokken, kwaliteit

Gedrag:

De school verwacht van haar ouder(s)/verzorger(s) dat ze:

·         het goede voorbeeld geven

·         hun kind stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen

·         hun kind, daar waar nodig, ondersteunen

·         op een volwassen manier, samen met de medewerkers van de school, de juiste begeleiding afstemmen

·         de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen erkennen en daarnaar handelen

·         de school steunen in het respectvol naleven van de schoolregels en afspraken.

  

Bovenstaande komt samen in de visie van de school.

Visie:   ‘Met ieders talent werken aan de toekomst’.

Schoolleiding

Managementteam / schoolleiding

Aan het hoofd van de school staat een directeur. De dagelijkse leiding is in handen van de locatiedirecteur en de teamleiders. Voor allen geldt: spreekuur na telefonische afspraak.

Directeur

Remco Hulsbergen

Locatiedirecteur

Korneel van den Bulck

Teamleiders

Corinne IJpelaar teamleider leerjaar 1

Barbara Baan teamleider leerjaar 2

Wietske de Vries teamleider vmbo gtl

Ilyas Akdag teamleider economie en ondernemen

Ruth Sluyter teamleider zorg en welzijnNa de basisschool

De overgang van de basisschool naar een middelbare school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Het advies van de basisschool bepaalt welke vervolgopleiding voor jou het meest geschikt is. De leerkrachten op de basisschool weten uit ervaring welk soort onderwijs het beste bij jouw past. Ze worden daarbij geholpen door informatie uit het leerlingvolgsysteem en/of leerling dossier, dat een goed beeld geeft van jouw prestaties èn jouw talent. Dit advies wordt ondersteund door de uitkomst van een toets, waarmee jouw niveau wordt bepaald op de onderdelen taal, lezen, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. De meeste basisscholen gebruiken hiervoor de Cito-toets. Wanneer jouw niveau is bepaald, is de keuze van de school vrij en ga je op zoek naar een school die bij jou past.


Lees verder

Toelatingsbeleid VO

Toelatingsbeleid VO - Veurs Voorburg

Aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020

Veurs Voorburg is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO).

De school biedt onderwijs in alle leerwegen aan:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
 • (Gemengde) Theoretische leerweg plus (GTL+)

Tevens bieden wij, voor leerlingen die aan de criteria voldoen, leerweg-ondersteunend onderwijs (LWOO) aan.

Bij de plaatsing van leerlingen hanteren wij onderstaande criteria:

 • Veurs Voorburg is een school voor leerlingen die affiniteit hebben met de richtingen: Zorg en Welzijn (ZW), Economie en Ondernemen (EO) en Dienstverlening en Producten (D&P).
 • Veurs Voorburg neemt leerlingen aan met het advies Theoretische leerweg (TL), Gemengde leerweg (GL), Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en Basisberoepsgerichte leerweg (BBL). Voor alle leerwegen nemen wij ook leerlingen aan met leerwegondersteuning (LWOO).
 • Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt ook gekeken naar onze uitgangspunten voor het passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor ons ondersteuningsprofiel.

Aanmeldprocedure

Voor de aanmelding voor het eerste leerjaar volgen wij de procedure zoals afgesproken binnen BOVO-haaglanden. Meer informatie hierover kunt u lezen via deze link (bovo haaglanden voor ouders)

 

Aanmeldingsperiode:

Eerste aanmeldperiode VMBO (lwoo),Havo en VWO:

zaterdag 9 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019

(Voor aanmeldingen zijn wij op zaterdag 9 februari geopend van 10.00 tot 13.00 uur)

 

Bericht van plaatsing:

donderdag 4 april 2019

 

Tweede aanmeldperiode:

maandag 8 april 2019 t/m vrijdag 12 april 2019

 

Bericht van plaatsing 2e aanmeldronde:

dinsdag 16 april 2019


Lees verder

De leerwegen van het vmbo

vmbo bbl 
De basisberoepsgerichte leerweg is vooral voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn en door regelmatig oefenen vaardigheden leren. In kleine groepen van ongeveer 16 leerlingen volg je de lessen, waardoor de docenten goed in staat zijn om je te helpen met leren. 

vmbo kbl
De kaderberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die het liefst leren door praktisch bezig te zijn, maar ook een stuk theorie goed aankunnen. De klassen zijn ongeveer 22 leerlingen groot.

vmbo gl
De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al willen voorbereiden op bepaalde beroepen. Je doet examen in vijf algemene vakken en in een beroepsgericht vak. Op Veurs Voorburg is dit het vak technologie. De klassen zijn ongeveer 24 leerlingen groot.

vmbo tl (mavo)
De gemengde leerweg is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg. Het programma en het examen van de algemene vakken zijn precies gelijk aan dat van de theoretische leerweg. In de theoretische leerweg doe je examen in zes algemene vakken. Je kunt bij ons vanaf het 3e leerjaar als extra zevende vak technologie kiezen. De klassen zijn ongeveer 24 leerlingen groot.

De onderbouw

Kennis maken

 • Wanneer je wilt starten op onze school, word je samen met je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
 • Wanneer je het goede advies hebt voor onze school en wij vinden ook dat je er goed past, krijg je een brief waarin staat dat je bent aangenomen.
 • Vóór de zomervakantie kom je al kennismaken met onze school, met je nieuwe klas en met je nieuwe mentor.
 • Na de zomervakantie begin je met een introductieprogramma, waardoor je de school en de omgeving beter leert kennen. We beginnen ook gelijk al met de lessen.

Lees verder

De bovenbouw

Aan het eind van het 2e leerjaar heb je een keuze gemaakt voor een leerweg (BBL of KBL of GT+) en een profiel (Economie en Ondernemen of Zorg & Welzijn of Diensten en Producten), die het best bij je past.


Lees verder

Profiel economie en ondernemen

Ben je geïnteresseerd in een eigen onderneming, lijkt je het werken in een magazijn interessant, lijkt het je leuk om een eigen webshop te maken, dan zit je bij dit profiel goed. Klik op verder voor meer informatie over dit profiel.


Lees verder

Profiel zorg en welzijnWerken aan je toekomst


Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat voor een ander? Dan kies je voor het vmbo profiel Zorg & Welzijn! Bij Zorg & Welzijn draait het om hulp verlenen aan anderen/zorg te verlenen aan anderen.


Lees verder

Profiel dienstverlening & producten

             

Hoe ver zijn we nu ?

D&P is een profielvak van de gemengde leerweg in de bovenbouw van het vmbo, waarbij de leerlingen diverse vaardigheden leren op ICT-gebied en op het gebied van presenteren en problemen oplossen.(PGO=Probleem Gestuurd Onderwijs) Het nieuwe vak staat 4 uur per week op het rooster van de 3e en de 4e klas.

Op dit moment wordt er onderzocht hoe het profielvak D&P eruit zal gaan zien. Wij hebben besloten in het schooljaar 2017-2018 te gaan starten. Dan zal de 3e klas GT starten met D&P en zij gaan dus ook als eerste groep in april 2019 het nieuwe examen maken. Tot die tijd volgen de huidige GT-leerlingen het programma van Technologie. De leerlingen die volgend jaar in de 3e en 4e klas GT zitten volgen dus het programma van het vak Technologie en doen ook in dat vak examen

.


Lees verder

Mentoren

Een centrale rol in onze organisatie is weggelegd voor de mentoren. Dit zijn docenten die aan een bepaalde klas zijn gekoppeld. Zij volgen de leerlingen van "hun" klas niet alleen met cijfers, absentie of prestaties, maar zij begeleiden ook de leerlingen in het traject bij het kiezen van een vervolgopleiding of beroepsrichting. 


Lees verder

Het decanaat

Op Veurs Voorburg moeten de leerlingen enkele belangrijke keuzes maken. Aan het eind van het tweede leerjaar kiest de leerling voor een profiel. Aan het eind van het laatste jaar kiezen ze een vervolgopleiding op mbo-niveau. Samen met de mentoren zorgt de decaan voor de begeleiding van die keuzes en voor een goed advies. Dit heet LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding (LOB) 


Lees verder

Maatschappelijke stage - MAS

Wij vinden het op Veurs Voorburg ontzettend belangrijk, dat leerlingen in contact komen met het begrip Maatschappelijke Stage; iets vrijwillig doen voor een ander/voor anderen.

Klik hier voor meer informatie over de maatschappelijke stage.

Werken bij Veurs Voorburg

Mocht u gemotiveerd zijn om op onze school te komen werken, dan nodigen wij u uit om middels een open sollicitatie uw motivatie en talenten aan ons kenbaar te maken. U kunt deze sollicitatie richten aan: info@veursvoorburg.nl

Vacatures worden gepubliceerd op www.meesterbaan.nl en op de website van Scholengroep Spinoza.

Stage mogelijkheden

Veurs Voorburg biedt stagiairs een inspirerende omgeving waarbinnen leren, doen en goede begeleiding centraal staan. Elke stagiair wordt gekoppeld aan een vakcoach en een BOS (begeleider op school). Samen met hen maak je een programma waarin jij als stagiair het beste uit jezelf kan halen. Wil je meer weten of langskomen voor een oriënterend gesprek, neem dan contact op met Idske Hildering of Gemma Robbers.


Lees verder

Tweede aanmeldperiode brugklassen schooljaar 2018-2019

Van maandag 9 april tot en met vrijdag 20 april 2018 kunt u uw kind voor de tweede aanmeldperiode aanmelden.
U bent (zonder afspraak) dagelijks welkom van 8.30 uur tot 16.00 uur.
Ook kunt u hiervoor een afspraak maken via 070-4199200
 

 

Toelating brugklassen schooljaar 2018-2019

Vrijdag 6 april wordt u als ouders op de hoogte gesteld van de toelating van uw zoon / dochter bij ons op school.
 
U ontvangt dit besluit op uw mailadres, als u ons dit mail adres heeft doorgegeven en heeft aangevinkt.
 
Als u géén mailadres heeft opgegeven óf als pas donderdag 5 april Veurs Voorburg voor uw zoon/dochter door 'loting en matching' is bepaald, zult u vrijdag 6 april telefonisch door ons benaderd worden. 
U ontvangt dan de bevestiging van de toelating per post.
 
Voor vragen kunt u vrijdag 6 april telefonisch met ons contact opnemen via 070-4199200

De schoolspullenpas Leidschendam-Voorburg

Voor het schooljaar 2018/2019 geeft de gemeente Leidschendam-Voorburg in samenwerking met de Stichting Leergeld een tegemoetkoming voor de kosten van schoolspullen.  Minimagezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die onderwijs volgens op het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, MBO-BOL.

Door middel van de Schoolspullenpas kunnen de gezinnen de benodigde schoolartikelen zoals schriften, pennen, rekenmachine , een agenda of gymkleding voor hun kinderen aanschaffen. De Schoolspullenpas voor het nieuwe schooljaar 2018/2019 is geldig tot en met 30 september 2018. Hierna is de pas verlopen.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren verwijzen we u naar de website: https://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/schoolspullenpas-2018/

Privacy beleid


Per 25 mei 2018 geldt nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook onze school, Veurs Voorburg, zal moeten voldoen aan deze wetgeving.

Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over de persoonsgegevens van u of uw kind die wij verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te wijzigen. 


Het Privacy Statement vindt u via bijgaande link: https://www.scholengroepspinoza.nl/info/privacy-statement/.

Ook leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Er is binnen onze school een privacybeleid opgesteld, met daarin aandacht voor onder andere:

 • Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
 • Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op met de school.
 • Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers.

 Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van onze school, dan kunt u een mail sturen naar privacy@scholengroepspinoza.nl

 

Remco Hulsbergen

 

Directeur

Nieuw: Next Level uren


Vanaf de tweede periode, 13 november 2018, starten de Next Level Uren voor de eerste jaars leerlingen.

Next Level Uren zijn er om te ontdekken wat de leerling leuk vindt, waar ze al goed in zijn of wat zij willen ontdekken. Elke week gaan zij vier lesuren aan de slag om hun favoriete sport, hobby of interesse naar een next level te brengen.

Deze, verplichte, uren vinden plaats op dinsdagmiddag het 7e en 8e lesuur en donderdagmiddag het 6e en 7e uur. Wanneer een leerling is ingedeeld bij koken zal dit één keer per week 4 lesuren zijn: donderdagmiddag het 6e, 7e, 8e en 9e uur. Dit zodat er tijdens de les de tijd is om ook echt producten te bereiden en bakken.

In deze periode (van 13 november t/m 24 januari) kunnen de leerlingen kiezen tussen: Dansen, Techniek, Kunst of Koken.

Zij kiezen één onderdeel die zij een hele periode volgen.

Op woensdag 31 oktober 2018 krijgen de leerlingen een link toegestuurd via de schoolmail waarin zij een keuze kunnen maken tussen de vier Next level uren.

Mochten zij geen keuze maken dan worden ze ingedeeld in een groep waar nog plek is.

De link sluit op vrijdag 2 november om 15.00 uur, hierna kan er niet meer ingeschreven worden. Als er geen keuze is gemaakt wordt de leerling ingedeeld in een groep waar nog plek is.

Op maandag 5 november 2018 maken wij per mail de indeling bekend.

Woensdagmiddag

 

Beste groep 7/8 leerlingen en ouders,


U bent op de woensdagmiddagen van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze VMBO school, Veurs Voorburg. Er is altijd iemand beschikbaar om u te woord te staan en een rondleiding te geven door de school. Natuurlijk is er ook de ruimte om vragen te stellen. Heeft uw kind bepaalde onderwijsbehoeften? Wat doen wij met pestgedrag? Heeft mijn kind tussenuren?

Wie zien u graag!

De intakecommissie.