Ouder(s)/verzorger(s)

Brieven

Wij informeren u regelmatig over allerlei zaken betreffende onze school. Via de website bij nieuws, via nieuwsbrieven die circa 5 x per jaar meegegeven worden en soms aparte brieven. Op deze manier houden wij u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze school. Mocht u informatie niet hebben ontvangen of zijn kwijt geraakt dan kunt u via deze pagina de informatie alsnog terug vinden. 

Algemeen verstuurde brieven en nieuwsbrieven vindt u op de pagina downloads. De nieuwsbrief wordt via de mail naar u worden verstuurd. Indien u de nieuwsbrief niet heeft ontvangen, kunt u uw mailadres doorsturen naar info@veursvoorburg.nl. Uw aanmelding wordt dan in de mailinglist opgenomen.

Ouderraad

Ouders/verzorgers kiezen samen met hun kinderen bewust voor een school. Ze willen weten hoe het er met hun kinderen aan toe gaat en wat zij van school mogen verwachten. Dat vinden wij terecht!
Daarom hebben ouders ook een stem. Die kunnen zij laten klinken door zitting te nemen in de Ouderraad, of contact op te nemen met de leden hiervan.
Het doel van de Ouderraad is het mee denken met de school en de leerlingen.
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.


Contact
Heeft u een vraag, opmerking of probleem waarvan u de Ouderraad op de hoogte wilt brengen ? Stuur dan een e-mail met een korte omschrijving naar: ouderraad@veursvoorburg.nl


Lees verder

Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad actief.
De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan waarbij personeel en ouder(s)/verzorger(s) samen met de schoolleiding overleg heeft over belangrijke beleidsvragen. 
Op Veurs Voorburg werken de MR en de schoolleiding op een plezierige en open wijze met elkaar samen.

De MR op Veurs Voorburg bestaat uit: 

Vacature

voorzitter (docent)

Vacature

secretaris (docent)


René van Elewout
 

lid (ouder)

Michiel Wijma

lid (ouder)

Korneel van den Bulck (locatetiedirecteur Veurs Voorburg) woont de vergaderingen op verzoek bij en informeert en adviseert de MR. 


Lees verder

Schoolkosten

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft in mei 2009 ingestemd met het voorstel van de schoolleiding om voor de schoolkosten een gemiddeld bedrag per schooljaar in rekening te brengen. Dit bedrag is het gemiddelde van de kosten over de vier jaren waarin een leerling bij ons op school zit en zal van jaar tot jaar niet enorm veranderen. Zo krijgt u als ouder/verzorger geen enorme verschillen in schoolkosten zolang uw zoon / dochter bij ons op school zit. Voor ons is het in de administratie handig om het overzichtelijk te houden. Voor het reglement schoolkosten Veurs Voorburg kunt u terecht bij ‘Downloads’. 


Lees verder

Info tegemoetkoming

Wie kan in de studiekosten bijdragen?
Voor de schoolgaande jeugd kennen gemeenten een aantal regelingen. Naast de bekende landelijke regelingen zoals de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten en de Wet studiefinanciering. Dit zijn regelingen voor alle inwoners met een minimum inkomen. 


Lees verder

Kwaliteit

Als ouder/verzorger wilt u graag weten dat uw kind naar een goede school gaat. Met Vensters voor Verantwoording publiceren scholen op eenzelfde manier. 

Vensters voor Verantwoording geeft informatie over slagingspercentages, en cijfers over in- en doorstroom (ook wel rendement genoemd). Net als het zorgplan, het schoolplan en gegevens over bijvoorbeeld onderwijstijd, schoolkosten, scholingsuitgaven en financiële zaken. Bij veel items geven we een toelichting.hun resultaten. Op die manier is het eenvoudiger om scholen met elkaar te vergelijken.

Meer informatie?
Bekijk:  www.venstersvo.nl

Magister

Magister is een administratie- en communicatiesysteem voor scholen. Met dit systeem volgt de school hoe het gaat met iedere leerling op school. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via Magister de gegevens van hun kind inzien. Het gaat om zaken als aanwezigheid, cijfers, programma van toetsing en afsluiting (pta) en het lesrooster. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen van de school inloggevens voor toegang tot de gegevens. Inloggen kan door door op het pictogram in de menubalk, bovenaan, te klikken.

 

Ouder(s)/verzorger(s) heben de mogelijkheid om met hun ontvangen inlogcode in te loggen in Magister.

Voor de telefoon/tablet dient u de app magister 6 te gebruiken(en niet de meta app).

Vakantieregeling 2018 - 2019

 

 

Herfstvakantie ma 22 oktober 2018 vr 26 oktober 2018
Kerstvakantie ma 24 december 2018 vr 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie ma 25 februari 2019 vr 1 maart 2019
Pasen inclusief meivakantie (goede) vrij 19 april 2019  vrij 3 mei 2019
Hemelvaartsdagen do 30 mei 2019 vrij 31 mei 2019
2e Pinksterdag ma 10 juni 2019  
Zomervakantie ma 22 juli 2019 vr 30 augustus 2019

 

Passend Onderwijs

Wanneer zorg nodig is
Op Veurs Voorburg is een zorgstructuur die leerlingen met problemen helpt. We willen natuurlijk dat alle leerlingen een diploma halen.

De coördinator Passend Onderwijs is degene die de zorg regelt.
Leerlingen worden aangemeld door de mentor.


Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) wordt aangegeven welke extra en diepte ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het S.O.P. van Veurs Voorburg vindt u in het menu ‘Downloads’.

Dyslexie

Jaarlijks stroomt een groep leerlingen met lees-en spellingsproblemen of met dyslexie, de school binnen. Het gaat om:

  • leerlingen die al in het basisonderwijs als dyslectisch gediagnosticeerd zijn. 
  • Leerlingen die na de testen volgens het dyslexieprotocol v.o. en daarna eventueel testen door de schoolpsycholoog om alsnog een dyslexieverklaring krijgen.

Lees verder

Remedial teaching

Wanneer een leerling op welke wijze dan ook moeilijkheden met het leren krijgt, zijn de vakdocenten en de mentoren als eerste verantwoordelijk om deze moeilijkheden aan te pakken en te bespreken. In veel gevallen is het voldoende om extra hulp of aandacht binnen de groep aan de leerling te geven, waardoor er op tijd kan worden bijgestuurd. Er zijn echter altijd situaties, waarin deze extra hulp of aandacht niet voldoende blijkt te zijn. 
Dan kan de hulp van de remedial teacher worden ingeschakeld.


Lees verder

Digitale facturatie via WIS collect

Tot op heden bent u van onze school gewend facturen voor schoolbijdragen, zoals de ouderbijdrage, reizen of activiteiten, per post te krijgen. Vanaf schooljaar 2016/2017 (per 1 augustus 2016) gaan wij digitaal factureren.

U krijgt de factuur digitaal per mail met daarin een link naar een web portal, waarin uw eigen gegevens beschikbaar zijn en u altijd inzicht heeft in de te betalen en betaalde schoolbedragen. U kunt dan direct via Ideal betalen danwel kiezen voor betalingen in termijnen. We hopen u hiermee als ouder te kunnen ondersteunen en meer inzicht te geven. Uiteraard zorgen we ervoor dat u tezijnertijd de verdere benodigde informatie van ons ontvangt.

Onder het kopje 'Dowlnoads - Financiën' vind u een link naar een handleiding.

Privacywetgeving


Per 25 mei 2018 geldt nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook onze school, Veurs Voorburg, zal moeten voldoen aan deze wetgeving.

Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over de persoonsgegevens van u of uw kind die wij verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te wijzigen. 


Het Privacy Statement vindt u via bijgaande link: https://www.scholengroepspinoza.nl/info/privacy-statement/.

Ook leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Er is binnen onze school een privacybeleid opgesteld, met daarin aandacht voor onder andere:

  • Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
  • Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, neem hiervoor contact op met de school.
  • Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers.

 Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van onze school, dan kunt u een mail sturen naar privacy@scholengroepspinoza.nl

 

Remco Hulsbergen

 

Directeur

Info start nieuwe schooljaar

Onderstaand vindt u de informatie omtrent de start van het nieuwe schooljaar.

 

Start algemene informatie

Start leerjaar 2

Start leerjaar 2, 3 en 4

Introductiedagen 2e jrs.

Introductiedagen 3e jrs.

Info. nieuwe brugklassers

Spots on jobs 2018

 Op donderdag 15 november gaan alle leerlingen van leerjaar 2 een bezoek brengen aan Spots on Jobs. Dit is een beroepenbeurs waar bedrijven en mbo-scholen zich presenteren. Onze tweedejaars leerlingen moeten dit schooljaar een profiel kiezen.

Deze beroepenbeurs kan ze op weg helpen en antwoord geven op de vragen:

 

  • Wat is de beste keuze voor de leerling?
  • Welk beroep zal later het best bij hem/haar passen?
  • Welke opleiding is daarvoor nodig?

 

De docenten begeleiden de leerlingen naar dit evenement. Wij gaan er met bussen naar toe. Uw zoon of dochter zal op deze dag iets later thuis zijn. Wij verwachten rond 15.45 weer op school terug te zijn.