f Veurs Voorburg
ONDERWIJS

Veurs Voorburg is een vmbo-school met de niveaus basis, kader en gtl, met en zonder LWOO (leerwegondersteuning).
Wij werken met een brede onderbouw van twee jaar, zodat leerlingen alle tijd hebben zich te oriënteren op de profielkeuze.
In het eerste en tweede leerjaar krijgen zij een breed lesprogramma met veel verschillende vakken, zowel theorie als praktijk.
Leerlingen hebben alle tijd om te ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waarin ze misschien verder willen leren.
In het tweede jaar kiezen de leerlingen in mei een profiel.
Dat is de richting, waarin zij doorgaan in het derde jaar en waarin ze in de vierde klas examen doen.
NIVEAUS EN PROFIELEN

Niveaus

VMBO BASIS
De basisberoepsgerichte leerweg is vooral voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn en vaardigheden leren door regelmatig te oefenen. Met 16 leerlingen zit je in een kleine klas, zodat docenten je gericht kunnen helpen.

VMBO KADER
De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die graag willen leren door praktisch bezig te zijn, maar die ook een stuk theorie goed aankunnen. Een kaderklas telt ongeveer 22 leerlingen.

VMBO GTL
De gemengde theoretische leerweg is voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren, maar die zich ook al willen voorbereiden op bepaalde beroepen. Je doet examen in vijf algemene vakken en in een Profielvak (een praktijkvak). Op Veurs Voorburg is dit Dienstverlening & producten. Een klas telt ongeveer 24 leerlingen.

Informatie Leerjaar 1
Onderbouw

IN DE ONDERBOUW KOMEN DE VOLGENDE VAKKEN AAN BOD

 • Nederlands en Engels
 • wiskunde en rekenen
 • algemene natuurwetenschappen
 • techniek
 • economie
 • mens & maatschappij
 • verzorging
 • beeldende vorming
 • sport
 • loopbaanoriëntatie
 • mentorlessen
 • Spaans
 • Koken en bakken
Stages

In het tweede jaar lopen leerlingen gedurende 30 uur een maatschappelijke stage. Bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis, sportclub of buurthuis. Na de stage geven de leerlingen een presentatie over hun ervaringen.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ervan bewust zijn dat ze onderdeel uitmaken van een samenleving, waarin ze een actieve rol spelen. Daarom gaan leerlingen in het derde jaar drie weken op stage. Bijvoorbeeld bij een winkel, restaurant, zorginstelling of kantoor. 

Profielen

Onze school biedt drie verschillende profielen. Daarmee kunnen leerlingen zich specialiseren in een bepaalde richting. De niveaus verschillen per profiel.


Je bent een mensenmens en zorgt graag voor anderen. Je wordt breed opgeleid om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding in het mbo. Onderwerpen als zorg voor kinderen, hulpverlening, ouderenzorg, uiterlijke verzorging, horeca, leefstijl en sport komen ruim aan bod.

BOVENBOUW
Het programma van Zorg & Welzijn (Z&W) biedt in de bovenbouw vier profielvakken.
- Mens en activiteit
- Mens en gezondheid
- Mens en omgeving
- Mens en zorg

Naast theorie oefen je ook veel in de praktijk. Wij hebben mooie praktijklokalen, waar wij de verschillende werkvelden laten zien. Zo hebben wij een eigen grootkeuken met restaurant, ziekenhuiskamer, kinderdagverblijf en schoonheidssalon.

Naast de verplichte profielvakken kun je ook kiezen uit de volgende keuzevakken:
1. Facilitaire dienstverlening en verzorging
2. Sport en bewegen
3. Schoonheidsbehandeling huid, haar en gezicht
4. EHBO en voorkomen van ongevallen


Ben je geïnteresseerd in ondernemen, lijkt werken in een magazijn je interessant of vind je het leuk om een eigen webshop te maken? Dan zit je bij het profiel Economie & Ondernemen (E&O) goed.

BOVENBOUW
Het programma van E&O biedt vier verplichte profielvakken:
- Commercieel | Je krijgt te maken met marketing; het op de markt brengen van een product en het verkopen en promoten daarvan.
- Secretarieel | Je leert werkzaamheden zoals agendabeheer, gebruik van telefoon en e-mail, notulen uitwerken en planningen maken.
- Logistiek | Je leert wat er komt kijken bij het beheren van een magazijn, bijhouden van de voorraden en de administratie daarvan.
- Administratie | Je krijgt te maken met financieel en administratief beheer, zoals boekhouden en bedrijfseconomisch rekenen, inkoop en verkoopprocessen.

Verder zijn er de volgende keuzevakken:
1. Webshop - Het maken en beheren van je eigen webshop.
2. Ondernemen - Daarin leer je hoe je een eigen onderneming kan gaan starten met alles wat daarbij komt kijken.
3. Internationale handel - Wat kom je allemaal tegen als je gaat handelen met buitenlandse onderneming of klanten.
4. Werken in de marketing - Hier leer je hoe je een product in de markt kunt zetten en verkopen.


Je wilt vooral breed kiezen, zodat je nog alle kanten op kunt. Je wordt opgeleid om diensten te leveren, zoals bij een bank, uitzendbureau of bij een bedrijf dat evenementen organiseert. Maar je kunt je ook richten op het ontwikkelen van producten, zoals het maken van een app of een video.

BOVENBOUW
Het programma van Dienstverlening & Producten (D&P) biedt in de bovenbouw verschillende verplichte vakken en keuzevakken.
De verplichte vakken - het organiseren van een activiteit en een multimediaal product maken - bestaan uit opdrachten die te maken hebben met vaardigheden op het gebied van software, zoals Word, PowerPoint, Excel, Publisher en Visio. Ook het maken en bewerken van foto’s, video’s en vlogs komen aan bod. 

Bij de keuzevakken kun je zelf kiezen met welke onderwerpen je aan de slag gaat:
- robots programmeren
- organiseren van sportactiviteiten
- maken van een game (digitaal)
- ondernemingsplan maken
- ontwerpen en 3D-printen

We streven ernaar het aanbod aan te laten sluiten op de doorstroommogelijkheden naar het mbo en de beroepenmarkt, maar er wordt ook gekeken naar interesses van de leerlingen. Bij D&P is ICT belangrijk, maar je leert ook samenwerken, afspraken maken en plannen. 

D&P is het leukste vmbo profiel dat er is! Niet iedereen weet nog hoe leuk, daarom hebben we een film gemaakt.
Dus oké, luister, als je deze film bekijkt weet je precies wat D&P is! Mee eens?
Deel deze film op al je socials, binnen je school, dan weet binnenkort iedereen alles over dit toffe profiel!

 https://youtu.be/C4U8PcXPTl0.

Meer info over D&P klik hier!Mentor en LOB

Alle klassen hebben een vaste mentor die de klas begeleidt. De mentor zorgt samen met de leerlingen voor een goede sfeer in de klas en organiseert gezamenlijke activiteiten. De mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen of als het niet goed gaat op school. Hij helpt – samen met de decaan - ook bij de begeleiding van de profielkeuze in de tweede klas. Je krijgt keuzelessen en maakt ook een keuzetest.

Tijdens de mentorlessen werken leerlingen in de onderbouw aan het vak Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Vanaf de brugklas ontwikkelt iedere leerling een portfolio (een persoonlijk dossier), waarin opdrachten, verslagen en presentaties worden vastgelegd. Deze ervaringen gaan leerlingen helpen bij hun profielkeuze. In de bovenbouw is LOB vooral gericht op de profielkeuze en de keuze voor een passende vervolgopleiding.

LEERLINGBEGELEIDING

Extra hulp

Het is fijn als het goed gaat op school en wij willen natuurlijk dat onze leerlingen goede resultaten behalen. Daarom bieden wij extra hulp aan leerlingen.

HULPUUR TAAL EN REKENEN
In de onderbouw is er wekelijks een hulpuur taal en rekenen voor leerlingen die dat nodig hebben

STUDIEVAARDIGHEDEN
In de onderbouw krijgen basis- en LWOO-leerlingen het vak studievaardigheden. Leerlingen leren hierdoor plannen, ze krijgen overzicht over de verschillende vakken en de leerstof en ze leren hoe je het het beste kunt leren.

REMEDIAL TEACHER
Onze remedial teacher helpt leerlingen met specifieke leerproblemen zoals dyslexie, maar het kan ook gaan om problemen met plannen en concentratie. Als er aanleiding is om de remedial teacher in te schakelen, neemt de school altijd eerst contact op met ouders.

TRAINING SOCIALE VAARDIGHEDEN EN FAALANGSTTRAINING
Leerlingen die erg verlegen zijn of het moeilijk vinden om contact te leggen, kunnen meedoen aan een training sociale vaardigheden en faalangst.

HUISWERKBEGELEIDING
Rond de mei- en zomervakantie biedt Veurs Voorburg een lente- of zomerschool aan; huiswerkbegeleiding na schooltijd en/of in de vakantie. Doel van deze extra begeleiding is leerlingen die dreigen te blijven zitten een extra zetje in de rug te geven om alsnog over te kunnen gaan. De afgelopen jaren heeft Veurs Voorburg dit in samenwerking met Lyceo georganiseerd.

Passend Onderwijs


COPA

De coördinatoren Passend Onderwijs zijn het aanspreekpunt als gewone hulp onvoldoende blijkt. Zij gaan met ouders in gesprek over de juiste hulp buiten de school.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
In dit document heeft de school vastgelegd hoe de ondersteuning en zorg op onze school is geregeld en wat ouders kunnen verwachten als hun kind, om welke redenen dan ook, extra ondersteuning nodig heeft.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Leerlingen met problemen die niet op school kunnen worden opgelost brengen wij via de zorgcoördinator in contact met het Schoolmaatschappelijk Werk, zodat zij de juiste hulp krijgen of worden doorverwezen. Er wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT
Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je ook terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor regio Haaglanden (gemeente Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg). Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school (of op het mbo). En voor jongeren die zelf vragen hebben. 

Gedragsregels videobellen

Afspraken met ouders en leerlingen

De school kan in bepaalde situaties ervoor kiezen dat de leerlingen les krijgen via meets. Daarbij komen de leraren en/of leerlingen ook thuis in beeld. Dit mag zonder toestemming als lesgeven op een andere manier niet kan, zoals nu in de coronacrisis.

Samen willen we ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk blijft.
Dat doen we door de volgende gedragsregels in acht te nemen (zie bijlage).  

Pestprotocol

Informatie over (ons beleid tegen) pesten voor docenten, ouders en leerlingen.

Pesten is nooit helemaal te voorkomen. Daarom is het beter dat je ermee leert omgaan. Het is realistischer en praktischer om pesten te zien als feit in plaats van een probleem. Wanneer pesten wordt gezien als feit kun je je richten op het binnen de perken houden van het pesten, en de ervaringen die leerlingen hebben met pestgedrag omvormen tot waardevolle lessen waar ze hun hele leven plezier van hebben. Mensen die op school goed leren omgaan met pestgedrag kunnen later beter omgaan met ongewenst gedrag. Het doel zou dan ook moeten zijn om pesten tot een leerbaar en leefbaar niveau te beperken.

Lees verder in het pestprotocol.

NOD

NOD Haaglanden

Veurs Voorburg is onderdeel van NOD Haaglanden, een opleidingsschool in de regio Den Haag. Binnen dit samenwerkingsverband van lerarenopleidingen en scholen worden studenten voor een belangrijk deel van hun opleiding op de werkplek opgeleid. De NOD-scholen vormen samen ‘één stageschool’, waardoor studenten en (startende) docenten de kans krijgen om te profiteren van de diverse en kleurrijke leeromgeving binnen NOD Haaglanden en de speciale begeleiding.

Binnen NOD Haaglanden is er diversiteit in:

 • leerlingenpopulatie: van scholen met veel (culturele) diversiteit tot scholen met een specifieke leerlingendoelgroep
 • onderwijsniveaus: van lwoo, vmbo tot vwo
 • onderwijsconcepten: van traditioneel tot domein en montessori onderwijs

Meer informatie is te vinden op de website van NOD Haaglanden. Klik op de afbeelding hieronder.EXTRA'S

Masterclass taal

Vanaf komend schooljaar doen alle leerlingen vanaf de brugklas mee aan onze bijzondere Masterclass Taal. In workshops ga je aan de slag met rappers, vloggers, verhalenvertellers en jonge schrijvers. Samen met klasgenoten geef je voorstellingen, waarin je laat zien wat je hebt geleerd. De Masterclass is speciaal gemaakt om de taalontwikkeling en uitdrukkingsvaardigheid van onze leerlingen te vergroten. Een goede taalbeheersing is belangrijk voor hun professionele ontwikkeling.

Debatteren

Bij het vak Nederlands oefenenen leerlingen regelmatig met debatteren. Dat doet de school in samenwerking met de stichting Nederlands Debat Instituut.
Sinds kort doen leerlingen van de school ook mee met debatwedstrijden. 

Reizen en projecten

In het eerste jaar gaan we op brugklaskamp, zodat alle brugklassers elkaar en de docenten snel leren kennen. Tijdens het schooljaar doe je mee aan verschillende projecten. Zo gaan we naar musea, zoals bijvoorbeeld het Fotomuseum in Den Haag, maar ook naar Corpus in Leiden. Ook brengen we een bezoek aan de rechtbank. Al deze activiteiten bereiden we samen goed voor in de klas, zodat je er echt van kunt genieten.

Restaurant

Veurs Voorburg heeft een eigen restaurant. 
Leerlingen koken hier heerlijke maaltijden.
Een uitstekende gelegenheid om geleerde vaardigheden meteen in de praktijk toe te passen.
 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De overheid heeft geld voor het onderwijs vrijgemaakt om, tijdens de corona-periode, ophgelopen achterstanden weg te werken. Voor iedere leerjaar is er een maatwerkprogramma ontwikkeld. Meer informatie hierover verloopt via de mentoren. CONTACT
Veurs Voorburg
Delflandlaan 4 | 2273 CS Voorburg

t 070 - 419 92 00
e info@veursvoorburg.nl

  

fiets en ov
De school is goed bereikbaar met de fiets en het ov. Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding. De school ligt op vijf minuten lopen vanaf Station Voorburg
't Loo.

snel zoeken
aanmelden
downloads
groep 8
vakanties

routebeschrijving
vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)
Veurs Voorburg en François Vatel werken op een aantal gebieden nauw samen. Beide scholen zijn onderdeel van Scholengroep Spinoza.

© Veurs Voorburg 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring
Realisatie Synecom | Webbouw Knijnenburg Producties