f Veurs Voorburg
OUDERS  /  VERZORGERS

De school communiceert met ouders via de nieuwsbrief, brieven, e-mail en de website. Bij dringende vragen kunt u ons natuurlijk altijd bellen.
Ouders van een leerling die start in de brugklas worden altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek voor de zomer.
Uitnodigingen voor ouderavonden en rapportbesprekingen (tafeltjesavonden) versturen wij per e-mail.MAGISTER

Persoonlijke inlog

Via een persoonlijke inlog kunnen, naast de leerlingen, ook ouders via Magister inzage krijgen in resultaten, aan- en afwezigheid, lesrooster(wijzigingen), huiswerk en andere relevante gegevens van hun kind.INSPRAAK

Ouderraad

De Ouderrraad (OR) is een vertegenwoordiging van actieve ouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor andere ouders en overleggen een paar keer per jaar met de schoolleiding over zaken die spelen binnen de school. Ook verlenen zij hand- en spandiensten bij de organisatie van activiteiten.

Heeft u een bericht of een vraag aan de Ouderraad, mail dan naar ouderraad@veursvoorburg.nl.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van actieve ouders, docenten en leerlingen. De MR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit en volgt kritisch het beleid van de school. De MR heeft instemmingsrecht. Via de MR kunt u invloed uitoefenen op allerlei schoolzaken zoals schoolplan, schoolgids en schoolreglement. De MR vergadert meerdere keren per jaar.

Heeft u een bericht of vraag aan de Medezeggenschapsraad, mail dan naar medezeggenschapsraad@veursvoorburg.nl.Schoolkosten

Ouderbijdrage

Veurs Voorburg ontvangt subsidie van de overheid. Deze subsidie is echter niet toereikend om alle activiteiten op school te financieren. Om deze reden wordt er ook een financiële bijdrage aan ouders gevraagd. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij hopen dat ouders de noodzaak ervan inzien en ons zodoende de mogelijkheid bieden om ons onderwijs op een goed niveau te houden.

Tegemoetkoming schoolkosten

Indien ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage en eventuele andere schoolkosten zelf (volledig) te betalen, kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten via hun eigen gemeente d.m.v.:

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld - schoolspullenpas

Bijzondere bijstand

Tegemoetkoming scholieren

Schoolkosten

Veurs Voorburg krijgt van de overheid geen geld voor activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar het schoolleven wel gezelliger en aangenamer maken. Om dit te kunnen bekostigen vragen we alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen een ouderbijdrage te betalen.

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen vooraf een overzicht en geven aan waar hun kind gebruik van gaat maken. De bijdrage is vrijwillig. Bij het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage wordt de betreffende leerling nooit de toegang tot de school of het reguliere onderwijs ontzegt.

Bij de factuur voor het betreffende schooljaar, welke ouder(s)/verzorger(s) per e-mail (Wiscollect), ontvangen legt Veurs Voorburg  een overeenkomst voor. In deze overeenkomst wordt gevraagd akkoord te gaan met het te betalen bedrag.

Meer informatie hierover vindt u in onze schoolgids.

Locker

Om verlies, beschadiging en diefstal van eigendommen te voorkomen biedt de school lockers aan. De kosten hiervoor zijn meegenomen in de ouderbijdrage.

Schoolboeken

Ook dit schooljaar krijgen onze leerlingen gratis schoolboeken. Leermiddelen als woordenboeken, rekenmachine en schriften, gymspullen en een Chromebook (leerjaar 1 t/m 3) zijn voor eigen rekening.
Het bestellen van de schoolboeken loopt via Iddink. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de boeken bij de leerlingen thuisbezorgd.CONTACT
Veurs Voorburg
Delflandlaan 4 | 2273 CS Voorburg

t 070 - 419 92 00
e info@veursvoorburg.nl

  

fiets en ov
De school is goed bereikbaar met de fiets en het ov. Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding. De school ligt op vijf minuten lopen vanaf Station Voorburg
't Loo.

snel zoeken
aanmelden
downloads
groep 8
vakanties

routebeschrijving
vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)
Veurs Voorburg en François Vatel werken op een aantal gebieden nauw samen. Beide scholen zijn onderdeel van Scholengroep Spinoza.

© Veurs Voorburg 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring
Realisatie Synecom | Webbouw Knijnenburg Producties